រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kampongspeu Administration
ស្វែងរក

បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញសេចក្ដីសម្រេចបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីត ១៩ ចាប់ពីថ្ងៃ ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ។

 • 7
 • ដោយ Admin
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់២៥ ខែតុលា

 • 48
 • ដោយ Admin
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីត១៩ ជូនដល់កុមារអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់១២ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 62
 • ដោយ Admin
រដ្ឋបាលខេត្ត បន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អាទិត្យ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

 • 76
 • ដោយ Admin
កុមារអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំ ដល់១២ឆ្នាំ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីត១៩ ចាប់ពីថ្ងៃ១៥ ខែកញ្ញា តទៅ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 57
 • ដោយ Admin
សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អាទិត្យ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩៕

 • 41
 • ដោយ Admin
វិធានការរដ្ឋបាលក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ស្ពឺពីថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធ នឹងទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីត១៩

 • 102
 • ដោយ Admin
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 45
 • ដោយ Admin
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល រយៈពេល១សប្តាហ៍ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីត-១៩

 • 110
 • ដោយ Admin
សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ពិន័យឣន្តរការណ៍តាមវិធានការរដ្ឋបាល ចំពោះរូបវន្ដបុគ្គល ឬនីតីបុគ្គល ដែលមិនគោរពដោយចេតនានូវ វិធានការរដ្ឋបាលក្នុងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ១៩របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 • 127
 • ដោយ Admin